Foreldreundersøkelsen 2017

I Lille-Jong Barnehage strekker vi oss langt for å gjøre barn og foreldre mest mulig tilfreds med vårt barnehagetilbud. Det er derfor med stor stolthet at vi kan presentere resultatene fra UDIR’s foreldreundersøkelse. På «total tilfredshet» får Lille-Jong barnehage et snitt på 4,8 av 5 totalt. Tusen takk for deltagelsen til alle dere som har deltatt.

Lille-Jong barnehage   (2017)

2017

11 / 14 (78,57 %)

 

 30.01.2018

 

Foreldreundersøkelsen

Ute- og innemiljø

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

barnehagens utearealer?

1

7

2

1

0

0

3,7

barnehagens lokaler?

6

5

0

0

0

0

4,5

barnehagens leker og utstyr?

7

4

0

0

0

0

4,6

hygienen i barnehagen?

9

2

0

0

0

0

4,8

barnehagens mattilbud?

6

4

1

0

0

0

4,5

hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet

8

3

0

0

0

0

4,7

Relasjon mellom barn og voksen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen

8

3

0

0

0

0

4,7

Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov

11

0

0

0

0

0

5,0

Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn

9

-

-

0

0

0

4,7

Jeg opplever at personaltettheten -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende

9

2

0

0

0

0

4,8

Barnets trivsel

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen

8

-

-

0

0

-

4,7

Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter

10

1

0

0

0

0

4,9

Informasjon

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

9

-

-

0

0

0

4,7

Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen

7

3

1

0

0

0

4,5

Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen

-

-

0

0

0

0

4,9

Barnets utvikling

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling

-

-

0

0

0

0

4,9

Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære

-

-

0

0

0

0

4,8

Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling

-

-

0

0

0

0

4,8

Medvirkning

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn:

Helt enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Helt uenig

Vet ikke

Snitt

Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen

3

4

-

0

0

-

4,1

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter

9

-

-

0

0

0

4,7

Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning

7

4

0

0

0

0

4,6

 

 

Svært nyttig

Ganske nyttig

Verken nyttig eller unyttig

Litt nyttig

Ikke nyttig

Vet ikke

Snitt

Opplever du foreldremøte som nyttig?

6

4

0

1

0

0

4,4

Henting og levering

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

hvordan personalet møter dere ved levering av barn?

7

-

-

0

0

0

4,5

hvordan personalet møter dere ved henting av barn?

6

-

-

0

0

0

4,5

Tilvenning og skolestart

 

Ja

Nei

Har barnet ditt begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/ base i løpet av det siste året?

7

4

 

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden?

7

0

0

0

0

0

5,0

Tilfredshet

 

Svært fornøyd

Ganske fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Ganske misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke

Snitt

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

8

2

0

0

0

0

4,8